Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden2018-10-24T20:52:39+00:00

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Ondernemingsgegevens

Deze website en webwinkel is eigendom van de firma Molto Bella bvba, met maatschappelijke zetel te Sint-Petrus en Paulusstraat 17, 8800 Rumbeke (Roeselare), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0695.960.251 met BTW nummer BE0695.960.251.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die is geplaatst bij Molto Bella bvba. Molto Bella bvba behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

Artikel 3. Het aanbod

3.1 De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Molto Bella bvba gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Molto Bella bvba is inzake de juistheid, up-to-date zijn of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Molto Bella bvba is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zetfouten of drukfouten in de omschrijving van de aangeboden producten.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Molto Bella bvba onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Molto Bella bvba is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Molto Bella bvba passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

4.4 Molto Bella bvba kan zich binnen de wettelijke grenzen op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Molto Bella bvba op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Molto Bella bvba gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 Molto Bella bvba zal uiterlijk bij levering van het product aan de koper de volgende informatie meesturen: de voornaamste kenmerken van het/de product(en); de totale prijs van het/de product(en), alle belastingen en extra kosten inbegrepen; de wijze van betaling; de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor het uitoefenen door de koper-consument van het herroepingsrecht.

Artikel 5. Online aankopen

De bestelprocedure via Molto Bella bvba verloopt als volgt :

 • De koper selecteert het gewenste product en voeg het toe aan het winkelwagentje
 • De koper drukt op de knop ‘Doorgaan naar afrekenen’, waarna de gegevens en het gewenste betaalmiddel worden gevraagd om de bestelling te bevestigen.
 • De koper drukt op de knop ‘Online betalen’ om via een beveiligde verbinding de betaling af te handelen.
 • Na het bestellen stuurt Molto Bella bvba een orderbevestiging per e-mail uit.
 • Indien de producten op voorraad zijn, wordt een tweede e-mail verstuurd wanneer de winkel de bestelling heeft verzonden

De koper heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

 • via kredietkaart
 • via debetkaart

Molto Bella bvba rekent geen kosten aan voor het gebruik van voormelde betaalwijzen.

Artikel 6. Leverings- en verzendvoorwaarden

6.1 Producten worden enkel geleverd in België.

6.2 Molto Bella bvba streeft ernaar de producten zo vlug als mogelijk te leveren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op enig welke vergoeding. Molto Bella bvba is niet verantwoordelijk voor vertragingen van haar leveranciers of transportfirma’s. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, hetzij bij Molto Bella bvba zelf, hetzij bij haar leveranciers, zal Molto Bella bvba de koper hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.

6.3 Molto Bella bvba is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de koper. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de koper.

6.4 Indien de koper een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door Molto Bella bvba toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de koper.

6.5 De risico’s van verlies en beschadiging van de producten worden overgedragen aan de koper op moment van levering. Evenwel, wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de koper op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de koper.

6.6 Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

Artikel 7. Bepalingen met betrekking tot de ontvangst

7.1 De koper is gehouden het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering.

7.2 In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient de koper Molto Bella bvba hierover te informeren middels een schrijven binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het product/de producten. In dergelijke geval zal Molto Bella bvba ter vervanging nieuwe identieke producten leveren. Indien schade of niet-conformiteit van de levering niet gemeld wordt aan Molto Bella bvba binnen voormelde termijn, behoudt Molto Bella bvba zich het recht voor om omruiling te weigeren evenals terugbetaling.

7.3 Indien de koper, nadat Molto Bella bvba een bevestiging van verzending van het product heeft toegestuurd aan de koper, het product niet heeft ontvangen binnen een termijn van zeven dagen (leveringen enkel mogelijk binnen België) dient de koper Molto Bella bvba hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat Molto Bella bvba kan nagaan wat met de zending gebeurd is. Indien de zending inderdaad verloren is, stuurt Molto Bella bvba een nieuwe zending toe aan de koper zonder bijkomende kosten. Evenwel betreffen de door klanten verstuurde terugzendingen die verloren geraken, de verantwoordelijkheid van de koper, niet van Molto Bella bvba.

Artikel 8. Prijs – facturering

8.1 Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw. Indien transport-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor aangetekende zendingen en expreszendingen (enkel op aanvraag) worden extra kosten in rekening gebracht.

8.2 Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het btw-tarief dat geldig is op de dag van de bestelling.

8.3 Molto Bella bvba behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Molto Bella bvba tot na volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Molto Bella bvba zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering.

Artikel 10. Retourzendingen – herroepingsrecht

10.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen).

10.2 De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat:
(a) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het aangekochte goed in uw bezit krijgt ;
(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);
(c) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het eerste goed fysiek in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper Molto Bella bvba op ondubbelzinnige wijze meedelen dat hij/zij beslist om de overeenkomst te herroepen. De koper kan dit doen per post of e-mail.

10.4 Wanneer de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag waarop de koper aan Molto Bella bvba meedeelde dat hij/zij de overeenkomst herroept, het aangekochte goed terug te bezorgen aan Molto Bella bvba, Sint-Petrus en Paulusstraat 17, 8800 Rumbeke (Roeselare).

De koper verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, in originele verpakking en vergezeld van de factuur of leveringsbon terug te bezorgen aan Molto Bella bvba,  Sint-Petrus en Paulusstraat 17, 8800 Rumbeke (Roeselare). Bij beschadiging of onvolledige terugzending behoudt Molto Bella bvba zich het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. Sommige goederen worden omwille van hygiënische redenen beveiligd met een zegel. De aangebrachte zegel belet niet dat de koper kan nagaan of het goed beantwoordt aan zijn verwachtingen. Bij terugzending van een goed waarvan de aangebrachte zegel werd verbroken, behoudt Molto Bella bvba zich het recht voor om een waardevermindering in rekening te brengen.

10.5 Molto Bella bvba verbindt er zich toe binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen en van zodra wij het goed hebben teruggekregen alle van de consument ontvangen betalingen terug te betalen doormiddel van een tegoedbon, met uitzondering van de (leverings)kosten.

10.6 Dit herroepingsrecht geldt niet voor ( zie artikel VI.53, boek VI van het Wetboek van Economisch Recht ):

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden ;
 • de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Artikel 11. Betaling van de goederen

11.1 De facturen worden met de producten meegestuurd of naar het factuuradres gestuurd, indien dit afwijkt van het afleveradres. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Molto Bella bvba op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

11.2 Behoudens uitdrukkelijke toestemming geeft een klacht die is neergelegd bij Molto Bella bvba de koper niet het recht om een openstaande betaling of een gedeelte daarvan te staken, uit te stellen of hierop een vergoeding in zijn voordeel toe te passen.

11.3 Molto Bella bvba behoudt zich het recht voor om iedere nieuwe bestelling te weigeren indien er achterstallige facturen openblijven tot het moment van de volledige betaling van alle openstaande facturen van de koper.

11.4 De facturen worden op de vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 1 % per maand. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10 % met een minimum van 125,00 EUR, van rechtswege en zonder ingebrekestelling van zodra een factuur niet is betaald op haar vervaldag, en dit ten titel van conventioneel schadebeding. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.

Artikel 12. Garantie en klachtenmanagement

12.1 Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de koper op elk moment contact opnemen met Molto Bella bvba via de contactgegevens vermeld op de website. Molto Bella bvba zal het verzoek van de koper zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken koper. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Molto Bella bvba en/of rechthoudende derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 14. Privacy – gegevensbeleid

14.1 Molto Bella bvba verkoopt persoonsgegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving (GDPR) en haar beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid. De privacyverklaring van Molto Bella bvba is gepubliceerd op haar website.

14.2 Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving heeft de koper het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.

Artikel 15. Toepasselijk recht – geschillenbeslechting

15.1 In geval van geschil is het Belgische recht van toepassing.

15.2 Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement, afdeling Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele procedure.

15.3 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdient van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

 Artikel 16. Adresgegevens

Molto Bella bvba NV
Sint-Petrus en Paulusstraat 17
8800 Rumbeke (Roeselare)
België
BTW BE 0695.960.251
E-mail: info@moltobella.be
Tel. 0472 24 36 06